ZA STROKOVNO JAVNOST > IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

Kontakt:

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

Informacije:
(od 6.00 do 22.00):
T:
(0)5 37 34 400
F:
(0)5 37 73 651
E:
psihiatrija@pb-idrija.si

Pomoč v duševni stiski:
(od 19.00 do 7.00)
T:
(0)1 520 99 00

Izobraževanje in usposabljanje

V Psihiatrični bolnišnici Idrija organiziramo in izvajamo praktično izobraževanje dijakov in študentov, in sicer na bolniških oddelkih, v lekarni in laboratoriju. Naši strokovnjaki so usposobljeni za pedagoško delo, mentorstvo in neposredno mentorstvo. Njihovo sodelovanje z dijaki in študenti temelji na timskem pristopu, veljavnih standardih za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, etičnih načelih in terapevtski komunikaciji.

Bolnišnica za izvajanje klinične prakse oz. praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov izvaja:

del programa specializacije za specializante psihiatrije, klinične psihologije ter splošne in družinske medicine,

klinično prakso ter praktično usposabljanje za poklice srednja medicinska sestra oz. zdravstvenik, diplomirana medicinska sestra oz. zdravstvenik, psiholog, delovni terapevt, socialni delavec, farmacevt, itd.,

skupaj z visokošolskimi zavodi sodeluje pri oblikovanju vsebine dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov za področje duševnega zdravja,

skupaj z visokošolskimi zavodi in drugimi raziskovalnimi institucijami kot partner sodeluje v nacionalnih in mednarodnih projektih s področja varovanja duševnega zdravja ter projektih, financiranih s strani strukturnih in kohezijskih skladov,

zaposlenim v drugih zdravstvenih zavodih na primarni in sekundarni ravni, socialno-varstvenih zavodih ter sodelavcem nevladnih organizacij zagotavlja možnost teoretičnega in praktičnega usposabljanja v okviru specializacij in pripravništev,

sodeluje pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi drugih oblik strokovnega usposabljanja (predavanja, seminarji, učne delavnice, ipd.).

Psihiatrična bolnišnica Idrija del svoje dejavnosti usmerja tudi na področje kliničnih raziskav. S svojimi stokovnjaki sodeluje pri domačih in tujih raziskovalnih projektih.

RAZPISI