MINISTER ZA ZDRAVJE NA DELOVNEM OBISKU V PB IDRIJA

Kontakt:

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

Informacije:
(od 6.00 do 22.00):
T:
(0)5 37 34 400
F:
(0)5 37 73 651
E:
psihiatrija@pb-idrija.si

Pomoč v duševni stiski:
(od 19.00 do 7.00)
T:
(0)1 520 99 00

MINISTER ZA ZDRAVJE NA DELOVNEM OBISKU V PB IDRIJA

25.7.2019

V okviru delovnega obiska se je najprej sestal z vodstvom bolnišnice, ki je ministru predstavilo delo in vlogo bolnišnice kot osrednje psihiatrične ustanove na Primorskem ter ministra seznanilo z aktualnimi izzivi na področju psihiatrične zdravstvene dejavnosti, zlasti po sprejemu Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja, ki težišče psihiatrične zdravstvene obravnave po novem usmerja na primarno raven v okvir t.i. centrov za duševno zdravje.

Med drugim je vodstvo bolnišnice ministra opozorilo na izzive bolnišnice, povezane s staranjem prebivalstva. Starostna struktura prebivalcev Zahodne Slovenije se s povečevanjem deleža starejših oseb namreč hitro spreminja, kar odločno vpliva tudi na potrebo po zagotavljanju ustrezne psihiatrične obravnave starejših oseb, ki se soočajo s težavami v duševnem zdravju, in njihovih svojcev. Glede na to, da bolnišnica v zadnjih letih beleži izrazit porast potrebe po obravnavi starejših oseb, predvsem zaradi demence in drugih pridruženih somatskih težav, bo po mnenju vodstva bolnišnice potrebna takojšnja prilagoditev standardov psihiatrične obravnave populaciji starejših oseb in njihovim zdravstvenim potrebam, kar pomeni priznanje več negovalnega kadra za bolnišnico in povečanje deleža internistične pomoči pri hospitalni oskrbi starejših. Vodstvo bolnišnice je izrazilo tudi potrebo po vzpostavitvi dodatnih specialističnih geriatričnih ambulant v primorski  regiji, saj edina ambulanta za starejše, ki deluje danes, obratuje samo v Idriji.

Ministru je bila ob tem predstavljena tudi namera bolnišnice, da s pomočjo evropskih sredstev v okviru programa INTERREG pridobi dodatna sredstva za vzpostavitev t.i. mobilnih geriatričnih timov, ki bi poskusno ob sodelovanju z zdravstvenimi in socialnimi službami na terenu delovala na področju Severne Primorske. Nasploh si vodstvo bolnišnice prizadeva za izboljšanje kadrovskega standarda, ki bo primerljiv drugim razvitim evropskim državam, tudi na sprejemnih oddelkih bolnišnice, ki so ključni del hospitalnega programa bolnišnice, saj se v zadnjih letih evidentno tudi na teh oddelkih spreminja struktura in zahtevnost zdravstvene obravnave. To je še toliko bolj pomembno zato, da se lahko v bolnišnici izboljša starostna struktura zaposlenih, ki v tem trenutku  ni ugodna, in pridobi zadostno število ustreznih strokovnjakov, ki bodo v programih bolnišnice videli svoje karierne priložnosti in bodo generator razvoja bolnišnice v prihodnosti. 

Minister je posebej pohvalil uspešno delo terenskega multidisciplinarnega psihiatričnega tima, ki izvaja programe skupnostnega psihiatričnega zdravljenja na terenu, nadzorovane obravnave in program obiska psihiatra na domu, ki je v slovenskem prostoru edinstven, saj ga izvaja samo Psihiatrična bolnišnica Idrija in pomeni učinkovito nadgradnjo ostalim programom bolnišnice. Programi v skupnosti so ob učinkovitem sodelovanju z lokalnimi zdravstvenimi in socialnimi službami v zadnjih 10 letih dokazano prispevali k zmanjševanju potrebe po hospitalizacijah in krajšanju trajanja hospitalizacij. Vodstvo bolnišnice je ministra seznanilo tudi  z uspešno izvedenim mednarodnim projektom SALUTE-ZDRAVSTVO, v katerega je kot nosilni partner poleg ZD Nova Gorica in Centro Salute Mentale iz Gorice vključena tudi PB Idrija in pomeni nadgradnjo služb za duševno zdravje na obmejnem področju.

Minister se je seznanil tudi z investicijami, ki so bile v zadnjih letih izvedene v bolnišnici. Investicijski ciklus prenove objektov in okolice bolnišnice je bil v letu 2018 po več kot dvajsetih letih uspešno zaključen s prenovo zunanjih stopnišč in parkirišča. Pretežen del sredstev za obnovo je zagotovila bolnišnica sama. V pripravi je že načrt prenove osrednjega bolnišničnega objekta, ki je bil prenovljen leta 1994, v katerem se nahajajo sprejemni moški in ženski  oddelek ter psihoterapevtski oddelek. Priprava načrta prenove objekta in čimprejšnja izvedba investicije sta nujna zaradi potrebe po izboljšanju bivalnih in delovnih pogojev, ki bodo prilagojeni sodobnim potrebam pacientov in zaposlenih, izboljšanju požarne varnosti, boljše dostopnosti invalidov in kakovosti bivanja nasploh.

Vodstvo bolnišnice je ob tej priliki na ministra ponovno naslovilo pobudo po spremembi Zakona o duševnem zdravju, za katere si v psihiatričnih bolnišnicah prizadevamo že od sprejema zakona leta 2008 dalje. Gre za določbe procesne narave, ki bi se po naši oceni lahko hitro spremenile z novelo zakona in bi imele velik učinek na zmanjšanje administrativnih obremenitevin predvsem zmanjšanje stroškov sodišč. Kot je poudaril minister so pripombe in ideje dobrodošle, na ministrstvu za zdravje jih bodo proučili in jih pri spremembah poskušali smiselno upoštevati.

Minister si je po zaključku delovnega sestanka ogledal še prostore delovne terapije, obiskal pa je tudi sprejemni ženski oddelek in gerontopsihiatrični oddelek ter se sestal z zaposlenimi.